Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Nyelv

Hungarian hu

Facebook Nyereményjáték

Az „Minibox nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték szabályzata,
részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN
OLVASSA EL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA
AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES EGÉSZÉBEN EGYETÉRT.


1. A Játék szervezője
A játék szervezője a Minibox Magyarország Kft., 4631 Pap, Kossuth út 4.,
adószám: 26368735-2-15) a továbbiakban Szervező nyereményjátékot hirdet a
Facebook profilján https://www.facebook.com/minibox.debrecen
(továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolítását és adatfeldolgozását az
üzemeltető: Minibox Magyarország Kft., 4631 Pap, Kossuth út 4., adószám:
26368735-2-15 végzi.

Részvételi feltételek
A Játékban kizárólag saját Facebook profillal rendelkező, 18. életévét betöltött,
cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt az alábbi
feltételeknek megfelelő Pályázattal, aki a Játék felhívó bejegyzésében írt
kérdésre teljesíti a játékban való részvétel követelményeit.
A Minibox Facebook profilján https://www.facebook.com/minibox.debrecen
található a játékkiírás (továbbiakban: Játék). A játékos feladata, hogy a
nyereményjátékra felhívó posztban feltett kérdésre helyesen válaszoljon egy
kommentben. A Játékos már az első hozzászólás elküldésével elfogadja a jelen
játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt (a
továbbiakban együtt: ”Pályázat”), valamint rendelkezésére bocsátja a
profiljában szereplő nyilvános adatait. A Játékból ki vannak zárva a Szervező
dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. § 2. pontjában
meghatározott hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevők,
egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk. szerinti hozzátartozói. A Játékosok
a nevük és publikussá tett személyes adataik alapján kerülnek azonosításra. Az
adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső,
technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése,
elérhetetlensége) a Szervezőt és a Megbízottat semmilyen felelősség nem
terheli. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi
előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az
érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Pályázatokat a
Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A
Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
promóciójából azt, aki bármely, Okos Elefánt által szervezett promócióban
csalást/hamisítást követ el.

3. A Játék Időtartama
A játék 2020.04.03-tól 2020.04.10-ig 21:00 óráig tart.


4. A játék menete: sorsolás, nyeremények

Szervező 2020-04-03.-án meghirdeti a “Minibox nyereményjáték” elnevezésű

játékát a Minibox Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/minibox.debrecen). A Játék 2020.04.10-ig 21:00
óráig tart. A játékos feladata, hogy a nyereményjátékra felhívó posztban feltett
kérdésre válaszoljon kommentben. A játékban résztvevők közül online
sorsolásgenerátor segítségével végzett, véletlenszerű sorsolással
kerül/kerülnek ki a nyertes/nyertesek. Egy fajta ajándékcsomagot egy játékos
csupán egyszer nyerhet. A Játékban résztvevők között a Szervező kisorsol 2
darab „a Játékos által kiválasztott termékek egyikét”, melyet a
https://www.miniboxshop.hu
webshopon keresztül kerül átadásra.
A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A
nyeremény beváltásakor a webshopban feltüntetett mindenkori Általános
Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzat érvényes.

5. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása
A nyertest/nyerteseket Facebook üzenetben értesíti ki a Szervező, a
nyertes/nyertesek neve pedig felkerül a
https://www.facebook.com/minibox.debrecen
Facebook oldalra. Az értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést
kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről.
Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban nem reagál, vagy
a Nyereményt ( 1 hónapon belül) nem érvényesíti, úgy a Nyereményre a
továbbiakban nem jogosult, a Nyeremény a Pótnyertesre száll át. Amennyiben
a Pótnyertes sem jelentkezik a nyereményért, úgy újabb Pótnyertes nem kerül
kisorsolásra. A Szervező kizárja a Játékból azt a játékost, amelynek
Nyereményét a játékos részére azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a
Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban
leírt személyi feltételeknek. A Nyeremény a Pótnyertesre száll át. A Játékos
téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli.

6. Adózás, költségek
A Nyerteseket semmilyen adó nem terheli, hiszen a vonatkozó szabályoknak
megfelelően a Szervező a szükséges adókat befizeti.

7. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos további információk és a hivatalos Játékszabályzat
megtalálhatóak a Minibox Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/minibox.debrecen
.
8. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban
részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
Személyes adataikat a Lebonyolító a nyereményjáték lefolytatása céljából a

2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseknek megfelelően kezelje.
Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik. A
nyertesek nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a
Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. A nyereményjátékban résztvevők
minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat valamennyi
rendelkezését. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz
vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény
átadása előtt kezdeményezi.

9. Vegyes rendelkezések
A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.
Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át egyeztetett
időpontig és egyeztetett módon, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem
követelheti.
A Játék nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben
nem kapcsolódik a Facebookhoz.
Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére
történik. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül
módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást
Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi.

Keresés